Algemene Handelsvoorwaarden (AHV)

========================================================================
 

§ 1 Geldigheid

----------------------------------------------------
 
- De navolgende algemene handelsvoorwaarden zijn op het tijdstip van de bestelling toe te passen op de zakelijke relatie tussen Gourmondo Food GmbH, Marcel-Breuer-Straße, 15, 80807, München, Duitsland („Gourmondo“) en de klant bij bestelling van waren in de online shop. 
 

§ 2 Conclusies

-------------------------------------------------------------
- De, bij het afsluiten van het contract, te voeren taal is Nederlands. 
 
 
- De presentatie van de waren op www.gourmondo.nl vormt een aanbod van Gourmondo ten tijde van het afsluiten van een koopcontract. Het aanbod is echter een niet bindende online catalogus. Pas bij het bestellen van waren gaat de klant een binding aan met Gourmondo middels een koopcontract. U gaat een binding met Gourmondo aan wanneer u het online bestelproces hebt doorlopen en op de pagina “controleren en bestellen” op de knop “tegen betaling bestellen” klikt. Na ontvangst van de bestelling informeren wij u per e-mail via een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging is nog geen bindend koopcontract en dient slechts ter informatie. Het koopcontract komt pas tot stand na acceptatie ervan door Gourmondo.
- De acceptatie volgt via een verdere e-mail – de verzendbevestiging – of door levering van de waren.
- Gourmondo gaat alleen met volwassen personen een zakelijke relatie aan. 

§ 3 Herroepingsrecht

--------------------------------------------------
************************************************************************************************************************************
„Herroepingsvoorwaarden
Herroepingsrecht
U heeft het recht binnen 14 dagen, zonder opgave van reden, dit contract te herroepen. De herroepingsperiode bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde persoon, die niet de leverancier is, de waren in ontvangst heeft genomen.
Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet u ons (Gourmondo Food GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 9, 80807 München, Duitsland, e-mail: widerruf@alnatura-shop.de, Fax: +4951196159137, Telefoon: +49 89 200 058 02) via een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) informeren over uw besluit het contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het hier bijgevoegde voorbeeldformulier, wat nog niet ingevuld is.
U kunt het voorbeeldformulier of een andere eenduidige verklaring ook op onze webpagina www.alnatura-shop.de electronisch invullen en versturen. Wanneer u deze mogelijkheid gebruikt, ontvangt u direct (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping.
Om aan de herroepingsperiode te voldoen is het voldoende de mededeling over de herroeping te verzenden voordat de herroepingsperiode is afgelopen.
Gevolgen van herroeping
Wanneer u dit contract herroept dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, incl. de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die door u veroorzaakt zijn wanneer u een andere aard van verzenden gekozen heeft als de door ons aangeboden, goedkoopste levering) binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de herroeping hebben ontvangen aan u terug te betalen. Voor het terugstorten gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de transactie heeft gebruikt, tenzij met u wat anders werd afgesproken. Er ontstaan in geen enkel geval extra kosten voor u vanwege het terugboeken.  We kunnen het terugstorten weigeren totdat we de waren hebben ontvangen of totdat u heeft bewezen, dat u de waren heeft teruggestuurd. 
U dient de waren per direct aan ons terug te sturen aan het volgende adres Alnatura Super Natur Shop Logistikzentrum, c/o Gourmondo Food GmbH, Hägenstrasse 1, 30559 Hannover, Duitsland, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons geinformeerd heeft over de herroeping van het contract. 
De deadline is gewaarborgd wanneer u de waren voor het einde van de periode van 14 dagen verstuurd. U draagt de kosten voor het retourzenden van de waren. Maar wij sturen u ook graag een kosteloze retourbon toe. Deze kunt u ook via kontakt@alnatura-shop.de aanvragen. Wanneer u deze kosteloze retourbon gebruikt is het retourzenden van de waren voor u gratis en wij dragen de kosten.
U dient voor een waardeverlies van de waren op te komen, wanneer dit verlies na zorgvuldige controle van natuur, eigenschappen en werkwijze van de waren door u werd veroorzaakt door een onzorgvuldige omgang.
Einde van de herroepingsvoorwaarden“
 
 
Voorbeeld-Herroepingsformulier
 
 
Wanneer u het contract wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het aan:
 
Gourmondo Logistikzentrum E-mail:   widerruf@gourmondo.nl
Hägenstrasse 1         Fax:        +4951196159137
30559 Hannover
Duitsland
 
 
- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons(*) afgesloten contract over de aanschaf van de volgende waren(*)
___________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________
 
 
- Besteld op (*)ontvangen op(*):  _______________________________
- Naam van de consument(en):  _______________________________
- Adres van de consument(en): ____________________________
 
 
 
-------------------------------------------------------------
Handtekening van de consument(en)
 
----------------------------
Datum
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
 
Eind Voorbeeld Herroepingsformulier
 
************************************************************************************************************************************
 
Uitgezonderd van herroeping: 
 
 
Het herroepingsrecht is alleen van kracht, wanneer u het contract op afstand als consument heeft afgesloten. Consument is iedere natuurlijke persoon, die een transactie afsluit met een doel wat niet kan worden toegerekend aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
Bij consumenten is het herroepingsrecht niet van kracht bij op afstand gesloten contracten:
- voor de levering van waren, die op aanwijzingen van de klant zijn gemaakt of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke wensen of die vanwege de aard van de goederen niet voor retourzending geschikt zijn of snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum al is afgelopen,
- voor de levering van audio- of videoopnames of van software, wanneer de geleverde schijf door de consument werd ontzegeld,
  
  of
 
- voor de levering van kranten en tijdschriften, tenzij het contract met de consument telefonisch werd afgesloten 
 
 

§ 4 Beschikbaarheid van de waren

-------------------------------------------------------------
- Gourmondo mag het contract herroepen, wanneer Gourmondo door zijn leveranciers niet juist en/of niet op tijd wordt beleverd. Dit recht bestaat niet wanneer waren niet beschikbaar zijn. De klant wordt direct geinformeerd dat de waren niet beschikbaar zijn. Tegenprestaties van de klant worden direct terugbetaald. 

§ 5 Levervoorwaarden

-------------------------------------------------------------
- Wij leveren naar de volgende landen: Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Denemarken, België, Roemenië, Luxemburg, Bulgarije, Griekenland, Zweden, Liechtenstein, Spanje, Groot-Brittanië, Polen, Portugal, Italië, Frankrijk en Finland.
- Zendingen in andere landen dan Duitsland vinden plaats met „DHL Europakket“. Verdere informatie over de verzendmogelijkheden kunt u vinden in de verzendinformatie.
- We informeren u over de levertijd tijdens de bestelling. Kan een deadline niet worden gehouden of zijn uw bestelde artikelen niet beschikbaar, dan informeren wij u per e-mail. Wanneer de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn betalen wij al geleverde tegenprestaties direct aan u terug.
- Informatie over de verschillende verzendmogelijkheden vindt u in de verzendinformatie. 
- Het risico van een toevallige verslechtering van het gekochte komt voor rekening van de klant op het tijdstip dat deze achterstallig is bij de aanname.  

§ 6 Prijzen, minimale bestelwaarde, kosten 

---------------------------------------------------------------------------
- De prijzen ten tijde van de bestelling zijn bindend. Alle prijzen zijn incl. de huidige Duitse wettelijke BTW.
 
- De minimale bestelwaarde per bestelling bedraagt € 25,-.
 
- Bij een zending naar Nederland met „DHL Europapakket“ bedragen de verzendkosten € 7,90 tot een warenwaarde van € 50,- per bestelling. Vanaf een warenwaarde van € 50,- is de levering gratis.
 
- Bij een zending naar andere landen dan Duitsland kunnen bijkomende kosten zoals belasting en tol ontstaan, die niet in de prijzen zijn verwerkt. Deze komen voor rekening van de klant.
 
Ontstaan bij zendingen naar andere landen dan Duitsland geen kosten voor de Duitse BTW, dan wordt de Duitse BTW van de prijs afgetrokken (nettoprijzen) en de buitenlandse BTW wordt erbij opgeteld. Wanneer het tot een wissel bij de belastingschuld komt worden alleen de nettoprijzen berekend. De klant dient dan de BTW aan het belastingkantoor betalen.
- In het geval van een herroeping volgens § 3 van de AHV is de klant verplicht, de kosten van de retourzending te dragen,  wanneer de geleverde waren overeenstemmen met het bestelde en wanneer de kosten voor het retourzenden niet hoger zijn dan 40 euro of wanneer bij een hoger bedrag op het tijdstip van de herroeping nog niet aan de tegenprestatie werd voldaan of een contractueel vastgelegd termijnbedrag werd betaald. 

§ 7 Betaalvoorwaarden

-----------------------------------------------------------------
 
- De koopprijs is met het tot stand komen van het contract verschuldigd. 
- De klant heeft de mogelijkheid vooruit te betalen, per automatische incasso of per kredietkaart (EuroCard/MasterCard, Visa, AmericanExpress), PayPal of per direct bankieren. Gourmondo behoudt zich het recht voor u een andere betaalmogelijkheid aan te bieden als de bij uw bestelling gekozen mogelijkheid, dan wel vooruit betalen te verlangen. Verdere informatie over de verschillende betaalmogelijkheden vindt u in de betaalinformatie.
 

§ 8 Eenvoudig eigendomsvoorbehoud

------------------------------------------------------------------
De geleverde waren blijven eigendom van Gourmondo totdat ze volledig betaald zijn.
 

§ 9 Uitgebreid eigendomsvoorbehoud voor bedrijven

-------------------------------------------------------------------
Indien de klant een ondernemer is, dat wil zeggen, een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, en in het sluiten van de rechtshandeling in hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit handelt, dan heeft de klant recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud in de normale gang van zaken door te verkopen. In dit geval kent de klant - ten hoogte van het bedrag van de eindfactuur (inclusief BTW) - alle aanspraken van dergelijke wederverkoop, ongeacht of deze voor of na een eventuele verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen gedaan zijn, aan Gourmondo toe. 
Ongeacht het recht van Gourmondo het bedrag zelf te innen, behoudt de klant ook na het toekennen aan Gourmondo het recht de vordering te innen. In dit geval verplicht Gourmondo zich de vordering niet te innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt, geen aanvraag is ingediend voor het openen van een faillissement of soortgelijke procedure en betalingen niet werden gestopt.
Mocht dit echter wel het geval zijn, dan kan Gourmondo verlangen dat de klant de vorderingen en schuldenaren noemt, alle incasso details noemt, de bijbehorende documenten doorgeeft en de schuldenaren informeert over de overdracht aan Gourmondo.
Voorzover de bovenstaande zekerheden meer dan 10% hoger liggen dan de uitstaande vorderingen, is Gourmondo verplicht om het onderpand na selectie door Gourmondo op navraag van de klant vrij te geven. 

§ 10 Garantie

------------------------------------------------------------------
Bij een gebrek van de bestelde goederen, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
 

§ 11 Aansprakelijkheid

------------------------------------------------------------------
- Gourmondo is volledig aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet en grove nalatigheid. 
- Aansprakelijkheid bij eenvoudige nalatigheid bestaat alleen bij schade als gevolg van het verlies van het leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en bij schending van een contractuele verplichting, welke
de juiste uitvoering van het contract juist mogelijk maakt of waarvan de schending het bereiken van het contractdoeleinde in gevaar brengt en waarop de klant vertrouwt dat ze in acht wordt genomen (kardinale verplichting). In het geval van nalatige schending van kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot typische en voorspelbare schade.
- Dit heeft geen invloed op de wettelijke aansprakelijkheid zonder schuld (bijv. volgens het productaansprakelijkheidsrecht) en een verplichting door een mogelijke overname van een garantie.
- De wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en agenten van Gourmondo zijn niet meer aansprakelijk dan Gourmondo zelf.
 
Gourmondo Food GmbH is niet de producent van de op deze internetpagina aangeboden artikelen, tenzij dit expliciet staat aangegeven. De productverpakking en de bijbehorende documenten bevatten wellicht details, die verder gaan dan de details die op onze internetpagina staan en/of verschillen. We raden u daarom aan niet alleen van de details op onze internetpagina uit te gaan, maar voor gebruik van de waren steeds zorgvuldig de etiketten, waarschuwingen en bijsluiters/handleidingen te lezen die bij de producten worden geleverd. Gelieve ook onze volledige disclaimer te lezen. 
 

§ 12 Privacy

-------------------------------------------------------------------
- Voor ons privacybeleid verwijzen wij u naar de privacyrichtlijnen. 
 

§ 13 Overig

-------------------------------------------------------------------
- Op de bestellingen is Duits recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Dit geldt ook, 
wanneer vanuit een ander land dan Duitsland wordt besteld of naar een ander land dan Duitsland wordt geleverd.
- Als de klant een handelaar is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor geschillen die voortvloeien uit of in verband met de zakelijke relatie München. Hetzelfde geldt wanneer de woonplaats of gewone verblijfplaats van de klant op het moment van de actie niet bekend is. Als de klant geen algemene bevoegdheid in Duitsland heeft, dan is de exclusieve bevoegdheid de maatschappelijke zetel van Gourmondo in München.  
- Indien één of meer bepalingen nietig zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. 

§ 14

De EU heeft een online portal opgezet om ontevreden klanten te helpen. Voor klachten over goederen of diensten die u van ons hebt gekocht via het internet, kunt u een neutraal geschillenregelingcentrum vinden op  http://ec.europa.eu/consumers/odr om een oplossing te vinden buiten de rechtbank om. Houd er rekening mee dat voor sommige industrieën en in sommige landen er momenteel geen geschillenbeslechtingscentra zijn (vanaf 2017/02/01). Daarom is het misschien zo dat u, als consument, niet in staat bent om deze site te gebruiken om geschillen met ons in deze landen op te lossen. Voor meer informatie kunt u terecht op het EU online portaal. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten klachtkantoor. Toch zijn we over het algemeen bereid om deel te nemen aan een geschillenregelingsprocedure voor een consumenten klachtkantoor. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met info@delti.com

-------------------------------------------------------------------
 
Gourmondo Food GmbH
Hägenstraße 1
30559 Hannover-Anderten
Duitsland
Telefoon: +49 89 200 058 02
 
Handelsregister: Hannover 
Registernummer : HRB 208953 
BTW-Ident-Nr.  : DE284729872
Bedrijfsleiders: Andreas Prüfer, Pascal Zier